Система за контрол на температурите в силози за зърно

Система за контрол на температурите в силози за зърно

Системата осъществява автоматично измерване на температурата в силозите за съхранение на зърно. Всички контролери са свързани в локална мрежа и подават данни за измерените температури към контролното табло. Контролното табло е изградено на базата на микропроцесорен контролер, който осъществява управлението