Осигурява  оптимален температурен режим за ферментационните процеси и подобряване качеството на продукцията. 

Системата “CONTROL 2000” се състои от работна станция (РС) (компютърна система със специализирано програмно осигуряване) ,комуникационен контролер и промишлена мрежа от температурни контролери RTC25D.  

Осигурява непрекъснат (24 часа в денонощието) визуален контрол на 74 обекта едновременно на екрана на РС в реално време. Актуализация на данните на монитора на РС – на всеки 1 или 3 минути в зависимост от скоростта на температурните процеси. Дистанционна (от РС) промяна на заданието и режима на контролерите RTC25D и диагностика.

Архивиране на данните от измерванията и състоянието на контролерите.

Извеждане на таблични справки за измерените температури и промените в заданието и режима на работа на контролерите и графики за изменението на температура във времето за отделен обект.

Максимален брой на свързаните към системата контролери – 128. 

Control 2000 – температурен контрол на ферментатори