Системата осъществява автоматично измерване на температурата в силозите за съхранение на зърно. Всички контролери са свързани в локална мрежа и подават данни за измерените температури към контролното табло. Контролното табло е изградено на базата на микропроцесорен контролер, който осъществява управлението на локалната мрежа. Микропроцесорния контролер дава възможност за едновременно изобразяване температурата за всяко ниво и номера на избрания силоз.

Разработени са два варианта на системата: “Вариант 1 – система за измерване на температурите на пет нива” и „Вариант 2 – система за измерване на температурите на осем нива“.

Контролното табло може да бъде свързано чрез съответен комуникационен контролер към персонален компютър. По този начин чрез добавянето на съответно програмно осигуряване може да бъде осъществен визуален контрол на температурите на 36 броя силози едновременно в реално време, както и да се извърши натрупване на статистическа информация за изменението на температурите във времето.

Система за контрол на температурите в силози за зърно